regulamin_foto

REGULAMIN

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed przystąpieniem do konkursu REVITARE!

REGULAMIN (pdf)

Załącznik 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA (doc)
Załącznik 2a - WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU (doc)
Załącznik 2b - WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI (ppt)

 

Regulamin Konkursu

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

§ 2

Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów (2011-2014) uczelni wyższych oraz młodych pracowników nauki (do 35 lat, maksymalnie 2 lata po uzyskaniu stopnia doktora) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych w aspekcie przyrodniczo-krajobrazowym, technologicznym, projektowo-planistycznym, ekonomiczno-prawnym oraz społecznym.

§ 3

Celem konkursu jest umożliwienie studentom, absolwentom (2011-2014) i młodym naukowcom udziału w IX Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, zwanej dalej Konferencją, przez przyznanie grantu, a także promowanie szczególnie uzdolnionych, młodych absolwentów uczelni wyższych.

Ponadto zachęcenie do poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska terenów zdegradowanych oraz nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.

§ 4

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

Rozdział II

Zasady przystąpienia do konkursu

§ 5

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły prezentujące wyniki własnych prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, wykonanych jednoosobowo, które dotyczą problematyki rewitalizacji terenów zdegradowanych. Prace konkursowe powinny uwzględniać aspekt środowiskowy. W przypadku przedstawienia pracy zespołowej, należy podać jaką część pracy osoba zgłaszająca się do Konkursu wykonała samodzielnie (procent prac).

§ 6

Przez zgłoszenie pracy do konkursu rozumie się:

1. wstępne zgłoszenie udziału w konkursie do 15 czerwca 2015 r. za pośrednictwem strony internetowej www.revitare-conf.pl/revitare

  2. nadesłanie 2 egzemplarzy wydrukowanej pracy konkursowej z dołączoną wersją elektroniczną (płyta CD/DVD) zawierających:
  - forrmularz zgłoszenia wypełniony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 1, dostępnym na stronie internetowej www.revitare-conf.pl/revitare,
  - streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim oraz artykuł przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2a, dostępnym na stronie internetowej www.revitare-conf.pl/revitare,
  - prezentację przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2b, dostępnym na stronie internetowej www.revitare-conf.pl/revitare.

  § 7

  Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6,
  40-844 Katowice, z dopiskiem „KONKURS REVITARE”
  do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

  § 8

  Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że prawa autorskie i majątkowe do pracy przysługują autorowi i nie naruszają prawa osób trzecich.

  § 9

  Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik spełnia wymagania zawarte w § 2 Regulaminu Konkursu oraz akceptuje pozostałe postanowienia Regulaminu.

  § 10

  Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 1 tejże ustawy organizatorzy informują uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatorów na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  § 11

  Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie przez Organizatora prezentacji w zakresie niezbędnym dla potrzeb REVITARE, w następujących obszarach:
  -  w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
  - w prasie,
  - w broszurach, ulotkach, biuletynach itp.

  § 12

  Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla potrzeb REVITARE, w tym na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób utrwalonych w ramach realizacji Konkursu, w materiałach służących popularyzacji Konkursu w następujących obszarach:
  - w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
  - w prasie,
  - w broszurach, ulotkach, biuletynach itp.

  § 13

  Organizator Konkursu może udzielić innym podmiotom zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika Konkursu w celu promocji Konkursu.

  Rozdział III

  Ocena prac konkursowych

  § 14

  Organizator dokona oceny formalnej prac konkursowych według kryteriów: terminowe złożenie pracy; spełnianie wymagań uczestnictwa w konkursie (studenci, absolwenci 2011-2014, młodzi pracownicy nauki do 35 lat, uzyskanie tytułu doktora maksymalnie 2 lata przed zgłoszeniem pracy); praca konkursowa zawierająca kompletnie wypełniony formularz zgłoszenia; artykuł przygotowany zgodnie z wytycznymi w wersji drukowanej i elektronicznej; prezentację multimedialną w wersji drukowanej i elektronicznej przygotowaną zgodnie z wytycznymi.

  § 15

  Oceny merytorycznej prac zgłoszonych do konkursu dokonuje Jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą naukowcy i specjaliści ochrony środowiska oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz przedstawiciel organizatora.

  Ostatecznej kwalifikacji pracy do prezentacji na IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych dokonuje Komitet Naukowy konferencji.

  § 16

  Celem oceny konkursowej jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych w aspektach: przyrodniczo-krajobrazowym, technologicznym, projektowo-planistycznym, ekonomiczno-prawnym i społecznym (aspekty ochrony zdrowia, socjalne, socjologiczne) i na tej podstawie przyznanie grantu na udział w Konferencji.

  § 17

  Jury ocenia prace konkursowe według następujących kryteriów:
  1. Podstawowe kryteria oceny merytorycznej prac konkursowych:
  - aktualność i oryginalność podjętego tematu,- przydatność i zastosowanie praktyczne,
  - forma ujęcia i prezentacji tematu,
  - poprawność zastosowanych metod badawczych.
  2. Kryteria szczegółowe oceny merytorycznej artykułu: wartość naukowa pracy; dobór bibliografii; wiarygodność interpretacji; uzasadnienie wniosków; poprawność terminologii, oznaczeń, symboli, jednostek; adekwatność tytułu pracy do jej treści,; ocena przygotowanego streszczenia; ocena doboru słów kluczowych; przejrzystość i czytelność pracy; struktura logiczna pracy; objętość pracy odpowiadająca prezentowanej treści; dobór materiału ilustracyjnego.
  3. Kryteria szczegółowe oceny prezentacji: sposób przedstawienia rezultatów własnych badań oraz wniosków (zawartość informacyjna, logiczna całość, odpowiednia liczba plansz); relacja treści prezentacji do treści artykułu; forma graficzna prezentacji (czytelność i estetyka plansz, właściwa dokumentacja ilustracyjna wyników badań, źródła).

  § 18

  Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

  § 19

  Jury przyznaje maksymalnie dziesięć grantów na udział w Konferencji. Jury przysługuje prawo przyznania mniejszej liczby grantów, a także Jury może nie przyznać grantu w przypadku, gdy uzna, że przedstawione prace nie spełniają oczekiwań organizatorów konkursu i konferencji. Jury może przyznać również grant obejmujący sam udział w konferencji.

  § 20

  Od decyzji Jury odwołanie nie przysługuje.

  § 21

  Lista laureatów zostanie przesłana do uczestników konkursu oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej konkursu www.revitare-conf.pl/revitare oraz stronie konferencji www.revitare-conf.pl.

  Rozdział IV

  Nagrody

  § 22

  1. Nagrodę stanowi grant na pokrycie kosztów udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych w ryczałtowej wysokości 1230 zł oraz prezentacja nagrodzonej pracy na Konferencji w formie referatu.
  2. Nagrodę stanowi również publikacja, po pozytywnej recenzji, w monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Tom 8”, wydawanej przez IETU oraz CBiDGP.
  3. Nagroda specjalna to nagroda rzeczowa o wartości 500 zł dla laureata Konkursu za najlepiej wygłoszoną prezentację podczas IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

  § 23

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu wygranej w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, w których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych, zwycięzca obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 procent nagrody.

  § 26

  Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród rzeczowych, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych, Skarb Państwa – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zobligowany jest do pobrania od zwycięzców kwoty należnego zryczałtowanego podatku, stanowiącej 10 procent wartości wygranej przed jej udostępnieniem.

  Rozdział V

  Postanowienia końcowe

  § 27

  Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu REVITARE oraz prezentacje nagrodzonych prac konkursowych odbędą się podczas IX Międzynarodowej Konferencji INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH w październiku 2015 r. Nagrodzone prace zostaną po pozytywnej recenzji opublikowane z zachowaniem praw autorskich w monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, za odrębną zgodą autora.

  § 26

  Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu REVITARE, a wszelkie niejasności, wątpliwości i kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem są rozwiązywane decyzją jury.


   

  organizator

  ietu

   

  Baner_Facebook_2.jpg

   

  Baner_Konf_na_www_Konkurs_1

   

  patronat honorowy

  Logo_MNiSW_pl

   

  MS_pl

   

  sponsorzy

   

  GAPR_logotyp_1

   

   

  mtp

   

   

  logo Haldex

   

  logo PGE GiEK SA pion RGB

   

  herb_DG_z_napisem_czarne_litery_transparentny

   

  EDF_logo

   

  revita_pak_pelne_logotyp

   

  pgwir

   


  logo PROTE_Sp_zoo

   

   

  PNT logo poziom

   

   

  cronimet_logo
  mtp


  patroni medialni

  winieta_Przeglad_Komunalny_miesiecznik

  logo_komunlany_pl

   

  logo_zielen_miejska_nowe_tlo

   

  ecomanager_pl

  Linia

  samorzadowy_portal_kolor_CMYK

   

  logo_regioportal

   

  Linia

  semestr_w-zn-kontra

   

  logo urbanistyka_1

   

  eip logo

   

  posskaekologia_logo_duze

   

  teraz_srodowisko3

   

  stat4u